more

 

reclame

Op zoek naar precies dat juiste beeld om de boodschap de wereld in te sturen. Maar boodschap alleen is niet genoeg, want behalve koele argumenten blijft emotie essentieel.
bekijk mijn werk

 

advertising

In search of exactly the right image to send out to the world. But message alone is not enough. Along with cool reason, emotion is still essential.

check my work

 

redactioneel

Ontdaan van poespas en mankracht aan het werk in een poel van vrijheid, binnen de praktische grenzen voor het haalbare en wat er op je pagina past.
bekijk mijn werk

 

editorial

Lean and mean, working in a pool of freedom, within only the practical borders of what is feasible and what will fit your page.

check my work

 

portret

Zoekend naar de balans tussen wie er je zoeker in loopt en je umfeld vind je de grens tussen verrassing en planning.
bekijk mijn werk

 

portrait

In search of the balance between whoever enters your viewfinder and your surroundings, you find the border between planning and surprise.
check my work

 

stilleven

Je licht laten schijnen op een onderwerp dat met zich laat sollen. Gepiel op de vierkante centimeter tot je uitgebreid kennis hebt gemaakt.
bekijk mijn werk

 

still life

Shining your light on a subject that can be pushed around. Fussing over every square inch until you finally get to know each other well.
check my work

 

persoonlijk

Alle ruimte om je heen en in je hoofd in een kader zien te passen. Badend in vrijheid, zoekend naar houvast. Ik worstel en kom boven met een gevoel van overwinning!
bekijk mijn werk

 

personal

Fitting all the space around you and in your head into a framework. Bathing in freedom, looking for something to hold on to. I struggle and arise with the feeling of succes!
check my work

 
also on the web